สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองฯ
# หัวข้อ
1 สรุปจำนวนสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดของพรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 61)
2 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
3 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 115 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
4 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 102 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2561)
5 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2561)
6 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 100 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2561)
7 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2561)
8 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 95 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/08/2561)