คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 123/2566 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 (ม.50 (10) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 22 พฤษภาคม 2566
2 ควฉ. 115/2566 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 8 02 พฤษภาคม 2566
3 ควฉ. 114/2566 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 23 01 พฤษภาคม 2566
4 ควฉ. 630/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ม.71พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 เมษายน 2566
5 ควฉ. 98/2566 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 เมษายน 2566
6 ควฉ. 96/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 5 (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 04 เมษายน 2566
7 ควฉ.91/2566 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 มีนาคม 2566
8 ควฉ. 95/2566 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.86 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 มีนาคม 2566