คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 1212/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 13 กันยายน 2565
2 ควฉ. 979/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ เขตเลือกตั้งที่ 19 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 สิงหาคม 2565
3 ควฉ. 960/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 สิงหาคม 2565
4 คำวินิจฉัยที่ 844/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 27 กรกฎาคม 2565
5 ควฉ. 840/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ม.51 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 กรกฎาคม 2565
6 ควฉ. 665/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 กรกฎาคม 2565
7 ควฉ. 666/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 05 กรกฎาคม 2565
8 ควฉ. 645/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กรกฎาคม 2565