คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 159/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา 16 กันยายน 2562
2 คำวินิจฉัยที่ 158/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 16 กันยายน 2562
3 คำวินิจฉัยที่ 157/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร 16 กันยายน 2562
4 คำวินิจฉัยที่ 153/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 16 กันยายน 2562
5 คำวินิจฉัยที่ 152/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 16 กันยายน 2562
6 คำวินิจฉัยที่ 151/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี 16 กันยายน 2562
7 คำวินิจฉัยที่ 149/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ 09 กันยายน 2562
8 คำวินิจฉัยที่ 148/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 17 กรุงเทพมหานคร 09 กันยายน 2562