คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 384/2564 เรื่ือง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 24 มีนาคม 2564
2 คำวินิจฉัยที่ 383/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 มีนาคม 2564
3 คำวินิจฉัยที่ 380/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 24 มีนาคม 2564
4 คำวินิจฉัยที่ 379/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มีนาคม 2564
5 คำวินิจฉัยที่ 382/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 24 มีนาคม 2564
6 คำวินิจฉัยที่ 381/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 24 มีนาคม 2564
7 คำวินิจฉัยที่ 368/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 23 มีนาคม 2564
8 คำวินิจฉัยที่ 369/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 23 มีนาคม 2564