คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 39/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา 26 เมษายน 2562
2 คำวินิจฉัยที่ 37/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ จังหวัดปทุมธานี 26 เมษายน 2562
3 คำวินิจฉัยที่ 34/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ กลุ่มที่ 4 25 เมษายน 2562
4 คำวินิจฉัยที่ 26/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 เมษายน 2562
5 คำวินิจฉัยที่ 25/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชลบุรี 18 เมษายน 2562
6 คำวินิจฉัยที่ 24/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสระบุรี 18 เมษายน 2562
7 คำวินิจฉัยที่ 22/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี 18 เมษายน 2562
8 คำวินิจฉัยที่ 20/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา 11 เมษายน 2562