คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 93/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ 02 ธันวาคม 2563
2 คำวินิจฉัยที่ 92/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอบ้านกรวด เขตเลือกตั้งที่ 1 02 ธันวาคม 2563
3 คำวินิจฉัยที่ 86/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 02 ธันวาคม 2563
4 คำวินิจฉัยที่ 84/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 3 02 ธันวาคม 2563
5 คำวินิจฉัยที่ 82/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอลานสัก เขตเลือกตั้งที่ 2 01 ธันวาคม 2563
6 คำวินิจฉัยที่ 80/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขตเลือกตั้งที่ 1 01 ธันวาคม 2563
7 คำวินิจฉัยที่ 74/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เขตเลือกตั้งที่ 2 01 ธันวาคม 2563
8 คำวินิจฉัยที่ 71/2563 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง เขตเลือกตั้งที่ 1 01 ธันวาคม 2563