คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย

# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. ที่ 19/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ม.120 ม.50(10) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2565
2 ควฉ. 1259/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายก ทต.โนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ม.65 (1) (2) และ ม.119 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 14 ธันวาคม 2564
3 ควฉ. 1251/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ทต.เหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ม.50 (7) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 14 ธันวาคม 2564
4 ควฉ. 1248/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีตำบลพันดอน (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 13 ธันวาคม 2564
5 ควฉ. 1221/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก ทต.แม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ม.50 (26) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 ธันวาคม 2564
6 ควฉ. ที่ 1194/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 30 พฤศจิกายน 2564
7 ควฉ. 1193/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายก ทต.ท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 30 พฤศจิกายน 2564
8 ควฉ. 1196/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก ทต.หนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดราชบุรี (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 30 พฤศจิกายน 2564