คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 502/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 02 กันยายน 2564
2 คำวินิจฉัยที่ 499/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ 02 กันยายน 2564
3 คำวินิจฉัยที่ 489/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 01 กันยายน 2564
4 คำวินิจฉัยที่ 486/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอนิคมน้ำอูม 25 สิงหาคม 2564
5 คำวินิจฉัยที่ 476/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 5 25 สิงหาคม 2564
6 คำวินิจฉัยที่ 474/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด เขตเลือกตั้งที่ 2 25 สิงหาคม 2564
7 คำวินิจฉัยที่ 483/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอพิบูลรักษ์ อำเภอไชยวาน และอำเภอเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 3 25 สิงหาคม 2564
8 คำวินิจฉัยที่ 484/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระปะแดง เขตเลือกตั้งที่ 3 25 สิงหาคม 2564