คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 250/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2 คำวินิจฉัยที่ 19/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2563
3 คำวินิจฉัยที่ 192/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 18 กุมภาพันธ์ 2563
4 คำวินิจฉัยที่ 249/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา 17 กุมภาพันธ์ 2563
5 คำวินิจฉัยที่ 13/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
6 คำวินิจฉัยที่ 217/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2563
7 คำวินิจฉัยที่ 235/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม 14 กุมภาพันธ์ 2563
8 คำวินิจฉัยที่ 189/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 03 กุมภาพันธ์ 2563