ร่างกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
2 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
3 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
4 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 27 ธันวาคม 2564
5 ร่าง พรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 30 พฤศจิกายน 2564
6 ร่าง พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นฯ) 22 พฤศจิกายน 2564
7 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 03 พฤศจิกายน 2563
8 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ... 03 พฤศจิกายน 2563