แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
# หัวข้อ วันที่
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ตุลาคม 2564
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 พฤศจิกายน 2563
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 17 กันยายน 2563
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2563
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 14 ธันวาคม 2561
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง ส.ว. 02 พฤศจิกายน 2561
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20 ตุลาคม 2560