แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
# หัวข้อ วันที่
1 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง) 04 มกราคม 2566
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07 ธันวาคม 2565
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) 18 กรกฎาคม 2565
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ตุลาคม 2564
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06 พฤศจิกายน 2563
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 17 กันยายน 2563
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 มีนาคม 2563