รายงานการติดตามผล/สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 21 เมษายน 2564
2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 เมษายน 2564
3 รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 เมษายน 2564
4 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 กรกฎาคม 2563
5 รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 08 กรกฎาคม 2563
6 รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 12 มิถุนายน 2562
7 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มิถุนายน 2562
8 รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) 02 สิงหาคม 2561