รายงานการติดตามผล/สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
# หัวข้อ วันที่
1 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2566) 27 เมษายน 2566
2 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) 28 กุมภาพันธ์ 2566
3 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 19 เมษายน 2565
4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 เมษายน 2565
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 21 เมษายน 2564
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 เมษายน 2564
7 รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 เมษายน 2564
8 สรุปเบิกจ่ายงบประมาณแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 กรกฎาคม 2563