มาตรการ กลไก และมาตราฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ 21 มีนาคม 2565
3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 11 พฤษภาคม 2564
4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 16 มีนาคม 2564
5 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 25 มิถุนายน 2562
6 มาตรการ กลไกในการดำเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25 มิถุนายน 2562
7 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มิถุนายน 2562
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิถุนายน 2562