มาตรการ กลไก และมาตราฐาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 11 พฤษภาคม 2564
2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 16 มีนาคม 2564
3 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 25 มิถุนายน 2562
4 มาตรการ กลไกในการดำเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25 มิถุนายน 2562
5 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มิถุนายน 2562
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิถุนายน 2562
7 ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 24 มิถุนายน 2562
8 ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 24 มิถุนายน 2562