แนวทาง/ข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
# หัวข้อ วันที่
1 สถิติการกล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียนการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่ตุลาคม 2541 ถึง ธันวาคม 2563 29 เมษายน 2564
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01 กรกฎาคม 2563
3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2562
4 แนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 มิถุนายน 2562
5 ข้อกำหนดป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 21 มิถุนายน 2562
6 รายงานประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 มิถุนายน 2562