ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย

# หัวข้อ
1 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562
2 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
3 สรุปจำนวนสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดของพรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 61)
4 สรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 49 พรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 62)
5 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
6 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 115 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
7 003 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคมหาชน
8 010 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคชาติพัฒนา