ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย

# หัวข้อ
1 สรุปจำนวนสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดของพรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 61)
2 สรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 49 พรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 62)
3 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
4 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 115 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2562)
5 003 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคมหาชน
6 010 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคชาติพัฒนา
7 012 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา
8 015 - แบบรายงานเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายของพรรคภูมิใจไทย