ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย


# หัวข้อ
1 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดจั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2561)
2 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 59 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2561)
3 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 50 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 16/05/2561)
4 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดจั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 8/05/2561)
5 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
6 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดจั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18/04/2561)
7 ข้อมูลการบริจาคแก่พรรคการเมืองประจำเดือนตุลาคม 2560
8 รายงานจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน ปี พ.ศ. 2560