ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย

# หัวข้อ
1 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2 รหัสพรรคการเมือง สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (จำนวน 100 พรรคการเมือง)
3 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
4 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
5 สรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 36 พรรค (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2561)
6 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 102 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2561)
7 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2561)
8 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 100 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2561)