ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย
# หัวข้อ
1 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
2 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 95 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/08/2561)
3 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20/08/2561)
4 พรรคที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ฯ จำนวน 13 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/08/2561)
5 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 93 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 7/08/2561)
6 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6/08/2561)
7 พรรคที่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ฯ จำนวน 11 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 7/08/2561)
8 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561