ข้อมูลพรรคการเมือง
หมวดย่อย
# หัวข้อ
1 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
2 สรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 36 พรรค (ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2561)
3 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 102 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2561)
4 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2561)
5 สรุปข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก. 7/2) จำนวน 100 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2561)
6 สรุปข้อมูลการยื่นคำขอการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองและนายทะเบียนรับคำขอไว้ดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 21/09/2561)
7 สรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 22 พรรค (ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2561)
8 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561