การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 เมษายน 2566
2 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 25 เมษายน 2566
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 25 เมษายน 2566
4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 24 เมษายน 2566
5 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 เมษายน 2566
6 รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 24 เมษายน 2566
7 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 04 เมษายน 2565
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 01 เมษายน 2565