การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 22 พฤษภาคม 2563
2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 22 พฤษภาคม 2563
3 สรุปข้อตรวจพบในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562 22 พฤษภาคม 2563
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
5 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
6 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
7 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562
8 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 25 มิถุนายน 2562