กลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัย และการดำเนินการตามกฎหมาย
# หัวข้อ วันที่
1 ขั้นตอนและแผนผังการปฏิบัติงานกฎหมายและคดี 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 28 กุมภาพันธ์ 2566
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำคำวินิจฉัย คำร้อง และการดำเนินคดีในศาล 28 กุมภาพันธ์ 2566
4 หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 21 เมษายน 2564
5 รวมกฎหมาย ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 25 มกราคม 2562
6 กฎหมาย ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 01 พฤศจิกายน 2561
7 สรุปย่อคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2551 – 2553 ฉบับที่ 1 14 กรกฎาคม 2559