กลุ่มภารกิจบริหารสำนักงาน
# หัวข้อ
1 คู่มือการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 หนังสือรวบรวมระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารงานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การบริหารบุคคล
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
4 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
5 คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชัน G-Chat
6 คู่มือการใช้งาน Mail Go Thai
7 คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Gin Conference Version 8.0)
8 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง