รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงาน
# หัวข้อ วันที่
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 20 มิถุนายน 2565
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 12 เมษายน 2565
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 09 กรกฎาคม 2564
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 19 เมษายน 2564
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 22 เมษายน 2563