กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29 (1) (2) (4) แต่ต้องเผยแพร่ข้อมูล