ขั้นตอนการใช้สิทธิลงคะแนนในสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019