หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 03 พฤษภาคม 2564
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 29 เมษายน 2564
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เมษายน 2564
5 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2563
6 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 20 ตุลาคม 2563
7 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 03 สิงหาคม 2563
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01 กรกฎาคม 2563