หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 27 เมษายน 2566
2 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 เมษายน 2566
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 24 เมษายน 2566
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 เมษายน 2566
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 เมษายน 2566
6 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชานาญการพิเศษ 26 เมษายน 2565
7 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 26 เมษายน 2565
8 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 26 เมษายน 2565