หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชานาญการพิเศษ 26 เมษายน 2565
2 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 26 เมษายน 2565
3 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 26 เมษายน 2565
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 เมษายน 2565
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 มีนาคม 2565
6 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 มีนาคม 2565
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 29 มีนาคม 2565
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564