หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวข้อ วันที่
1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 26 เมษายน 2565
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 เมษายน 2565
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 29 มีนาคม 2565
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 03 พฤษภาคม 2564
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 29 เมษายน 2564
6 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2563
7 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 20 ตุลาคม 2563
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 03 สิงหาคม 2563