รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชานาญการพิเศษ 26 เมษายน 2565
2 สรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 26 เมษายน 2565
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29 มีนาคม 2565
4 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 มีนาคม 2565
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เมษายน 2564
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01 กรกฎาคม 2563
8 สรุปแบบประเมินผลการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 15 มิถุนายน 2563