รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น
# หัวข้อ วันที่
1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563
2 บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ได้แก่บุคคลใด 12 ตุลาคม 2563
3 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563
4 บุคคลใดที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 12 ตุลาคม 2563
5 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563
6 จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. วันไหน 12 ตุลาคม 2563
7 สมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ตาม คำสั่ง คสช. ลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้หรือไม่ 12 ตุลาคม 2563
8 สมาชิกสภา อบจ. และ นายก อบจ. ที่อยู่ในตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. พ้นตำแหน่งเมื่อใด 12 ตุลาคม 2563