รวมถาม-ตอบเลือกตั้งท้องถิ่น
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 76 จังหวัด 14 มกราคม 2564
2 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 27 พฤศจิกายน 2563
3 การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤศจิกายน 2563
4 ข้อห้ามของผู้ใดหรือบุคคลใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 พฤศจิกายน 2563
5 วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 10 พฤศจิกายน 2563
6 การคัดค้านการเลือกตั้ง 05 พฤศจิกายน 2563
7 26 ลักษณะต้องห้ามรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 04 พฤศจิกายน 2563
8 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 12 ตุลาคม 2563