เชียงราย
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 25 มกราคม 2565