ตราด
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดตราด 25 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (เลือกตั้งใหม่) 21 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 14 ธันวาคม 2564