นครศรีธรรมราช
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 28 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 กุมภาพันธ์ 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 กันยายน 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 02 สิงหาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 28 พฤษภาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 พฤษภาคม 2564