พัทลุง
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 07 มีนาคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 14 ธันวาคม 2564