ราชบุรี
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 17 พฤษภาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 17 มกราคม 2565