สงขลา
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (เลือกตั้งใหม่) 14 มีนาคม 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 กุมภาพันธ์ 2565
3 ผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แทนตำแห่งที่ว่าง) 14 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 25 มกราคม 2565