สระแก้ว
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 04 เมษายน 2565
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 21 มีนาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 21 กุมภาพันธ์ 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว(เพิ่มเติม) 25 มกราคม 2565