คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หมวดย่อย# หัวข้อ
1 คู่มือการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 หนังสือรวบรวมระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารงานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การบริหารบุคคล
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
4 แผ่นพับ ชุด การปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5 คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"
6 คู่มือการแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
7 คู่มือการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
8 หนังสือกฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวน การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น