แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 30 พฤศจิกายน 2565
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 22 พฤศจิกายน 2565
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 15 พฤศจิกายน 2565
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างเหมาบุคลากรทางด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อ Social Media ประจำปี 2566) 09 พฤศจิกายน 2565
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมฯ - กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 09 พฤศจิกายน 2565
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และเพิ่มคู่สาย) 02 พฤศจิกายน 2565
7 เผยแพราแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และเพิ่มคู่สาย) 02 พฤศจิกายน 2565
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เหมาบริการแก้ไขและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์) 12 ตุลาคม 2565