แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 18 เมษายน 2565
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างทำบทความหรือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อหนังสือออนไลน์) 05 เมษายน 2565
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD-19)) 03 มีนาคม 2565
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุสำนักงาน 90 รายการ) 03 มีนาคม 2565
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ) 23 กุมภาพันธ์ 2565
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างผลิตเครื่องหมายสื่อสัญลักษณ์) 07 กุมภาพันธ์ 2565
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รบบเครือข่ายสารสนเทศ) 04 กุมภาพันธ์ 2565
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ) 04 กุมภาพันธ์ 2565