ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
# หัวข้อ วันที่
1 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบครึ่งปีแรก (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 18 เมษายน 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 12 เมษายน 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 05 เมษายน 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 05 เมษายน 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 07 มีนาคม 2565
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 07 มีนาคม 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง) 07 กุมภาพันธ์ 2565
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 07 กุมภาพันธ์ 2565