การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
# หัวข้อ วันที่
1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 25 เมษายน 2565
2 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักการคลัง 05 เมษายน 2565
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 เมษายน 2565
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 พฤษภาคม 2564
5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการดำรงตนของสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 22 เมษายน 2564