การเลือกตั้ง อบจ.
# หัวข้อ วันที่
1 ควฉ. 166/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 9 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
2 ควฉ. 111/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ม.111 พรป.พรรคการเมือง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2560) 07 กุมภาพันธ์ 2565
3 ควฉ. 92/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอคลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 กุมภาพันธ์ 2565
4 ควฉ. 78/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 3 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
5 ควฉ. 77/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
6 ควฉ. 81/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 เขตเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้ง 11 อำเภอกระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 ถึงเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอละอุ่น เขต 31 มกราคม 2565
7 ควฉ. 83/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง เขตเลือกตั้งที่ 5 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ม.65 (1) และ ม.92 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565
8 ควฉ. 89/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.66 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 31 มกราคม 2565