การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
# หัวข้อ วันที่
1 การดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 30 เมษายน 2565
2 กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) 29 เมษายน 2565
3 ประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2565 26 เมษายน 2565
4 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 เมษายน 2565
5 คู่มือการควบคุมภายในองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 เมษายน 2565
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04 เมษายน 2565
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04 เมษายน 2565