กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 214/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด 15 มกราคม 2563
2 คำวินิจฉัยที่ 198/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 15 มกราคม 2563
3 คำวินิจฉัยที่ 180/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ 15 มกราคม 2563
4 คำวินิจฉัยที่ 209/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ 15 มกราคม 2563
5 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 15 มกราคม 2563
6 คำวินิจฉัยที่ 237/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร 13 มกราคม 2563
7 คำวินิจฉัยที่ 203/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา 10 มกราคม 2563
8 คำวินิจฉัยที่ 188/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10 มกราคม 2563