กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 28 มกราคม 2566
2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 28 มกราคม 2566
3 ควฉ. 459/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 17 มกราคม 2566
4 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 12 มกราคม 2566
5 ควฉ. 1168/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายเหมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ม.50 (8) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 มกราคม 2566
6 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีบงประมาณ พ.ศ. 2566 04 มกราคม 2566
7 ควฉ. 1526/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 06 ธันวาคม 2565
8 ควฉ. 1523/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 28 พฤศจิกายน 2565