กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย
# หัวข้อ วันที่
1 คำวินิจฉัยที่ 123/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุดรธานี 05 สิงหาคม 2562
2 คำวินิจฉัยที่ 119/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 30 กรกฎาคม 2562
3 คำวินิจฉัยที่ 118/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 23 กรกฎาคม 2562
4 คำวินิจฉัยที่ 110/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก 18 กรกฎาคม 2562
5 คำวินิจฉัยที่ 108/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2562
6 คำวินิจฉัยที่ 106/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดสมุทรปราการ 18 กรกฎาคม 2562
7 คำวินิจฉัยที่ 103/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพะเยา 18 กรกฎาคม 2562
8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 17 กรกฎาคม 2562