กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 27 กันยายน 2565
2 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 23 กันยายน 2565
3 คำวินิจฉัยที่ 1212/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนมนต์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 13 กันยายน 2565
4 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 25 สิงหาคม 2565
5 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 20 สิงหาคม 2565
6 ควฉ. 979/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ เขตเลือกตั้งที่ 19 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 10 สิงหาคม 2565
7 ควฉ. 960/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 09 สิงหาคม 2565
8 คำวินิจฉัยที่ 844/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่าง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 27 กรกฎาคม 2565