กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2564
2 คำวินิจฉัยที่ 387/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขตเลือกตั้งที่ 1 19 เมษายน 2564
3 คำวินิจฉัยที่ 392/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ 19 เมษายน 2564
4 คำวินิจฉัยที่ 400/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ลาว เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 31 มีนาคม 2564
5 ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ.2564 25 มีนาคม 2564
6 คำวินิจฉัยที่ 385/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 24 มีนาคม 2564
7 คำวินิจฉัยที่ 384/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 24 มีนาคม 2564
8 คำวินิจฉัยที่ 383/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 มีนาคม 2564