กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย

# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ สนง.กกต. เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย 03 สิงหาคม 2563
2 คำวินิจฉัยที่ 11/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 31 กรกฎาคม 2563
3 คำวินิจฉัยที่ 246/2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดสมุทรปราการ 29 กรกฎาคม 2563
4 คำวินิจฉัยที่ 43/2563 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 29 กรกฎาคม 2563
5 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 มิถุนายน 2563
6 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 18 มิถุนายน 2563
7 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 18 มิถุนายน 2563
8 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 18 มิถุนายน 2563