กฏหมาย/ระเบียบ
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 15 กันยายน 2564
3 คำวินิจฉัยที่ 502/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 02 กันยายน 2564
4 คำวินิจฉัยที่ 499/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ 02 กันยายน 2564
5 คำวินิจฉัยที่ 489/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 01 กันยายน 2564
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
8 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564