ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
# หัวข้อ
1 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,300 ลิขสิทธิ์ และสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายเสมือน จำนวน 35 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 675 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตวิทยุ การออกอากาศสปอต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ประกวดราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ และออกอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดและบริการห้องประชุมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ยกเลิกการสั่งจ้างผลิตเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง