พระราชบัญญัติ
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 21 มีนาคม 2566
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 15 กันยายน 2564
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 15 กันยายน 2564
4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 17 กรกฎาคม 2562
5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 17 กรกฎาคม 2562
6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 24 สิงหาคม 2559
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 14 กรกฎาคม 2559
8 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 14 กรกฎาคม 2559