พระราชบัญญัติ
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 17 กรกฎาคม 2562
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 24 สิงหาคม 2559
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 14 กรกฎาคม 2559
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 14 กรกฎาคม 2559
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 14 กรกฎาคม 2559
6 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 14 กรกฎาคม 2559
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 14 กรกฎาคม 2559
8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 14 กรกฎาคม 2559