พระราชบัญญัติ
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 15 กันยายน 2564
2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 17 กรกฎาคม 2562
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 24 สิงหาคม 2559
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 14 กรกฎาคม 2559
5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 14 กรกฎาคม 2559
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 14 กรกฎาคม 2559
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 14 กรกฎาคม 2559
8 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 14 กรกฎาคม 2559