พระราชบัญญัติ
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 14 กรกฎาคม 2559
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 14 กรกฎาคม 2559
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 14 กรกฎาคม 2559
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 14 กรกฎาคม 2559
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 14 กรกฎาคม 2559
6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 14 กรกฎาคม 2559
7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 14 กรกฎาคม 2559
8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 14 กรกฎาคม 2559