ประกาศ กกต.
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 14 พฤศจิกายน 2565
2 ประกาศ กกต. เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 12 ตุลาคม 2564
3 ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 มีนาคม 2564
4 ประกาศ กกต. เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง 01 กุมภาพันธ์ 2564
5 ประกาศ กกต. เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง 01 กุมภาพันธ์ 2564
6 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่นงประเภทปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน 16 ธันวาคม 2563
7 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2563
8 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 02 ตุลาคม 2563