ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 19 กันยายน 2561
2 ประกาศ กกต. เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 04 ธันวาคม 2560
3 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2560
4 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559
5 ประกาศ กกต.เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14 กรกฎาคม 2559
6 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2559
7 ประกาศ กกต.เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559
8 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่ประกาศงดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดเพชรบุรี 14 กรกฎาคม 2559