ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 02 ธันวาคม 2561
2 ประกาศ กกต. เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 08 ตุลาคม 2561
3 ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 19 กันยายน 2561
4 ประกาศ กกต. เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 04 ธันวาคม 2560
5 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2560
6 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559
7 ประกาศ กกต.เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14 กรกฎาคม 2559
8 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2559