ประกาศ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตนรวจการแผ่นดิน 15 มิถุนายน 2561
2 ประกาศคณะกรรมการการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 8(2) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเอ็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 25 มกราคม 2561
3 ประกาศ กกต. เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ. 2560 04 ธันวาคม 2560
4 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 31 ตุลาคม 2560
5 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2559
6 ประกาศ กกต.เรื่อง การเกษียณก่อนกำหนดของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 14 กรกฎาคม 2559
7 ประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดลงคะแนน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ 14 กรกฎาคม 2559
8 ประกาศ กกต.เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 14 กรกฎาคม 2559