คำสั่ง กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) 27 มีนาคม 2566
2 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 27 มีนาคม 2566
3 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) 27 มีนาคม 2566
4 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) 27 มีนาคม 2566
5 คำสั่ง กกต. แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 ตุลาคม 2563
6 คำสั่ง สนง.กกต.ที่ 505/2562 แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 02 ธันวาคม 2562
7 คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 13 ธันวาคม 2561
8 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) 17 กันยายน 2561