ระเบียบ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 07 พฤษภาคม 2563
2 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2563 07 พฤษภาคม 2563
3 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2563 11 เมษายน 2563
4 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 11 เมษายน 2563
5 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับกรรมการ เลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 28 มีนาคม 2563
6 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2563 26 มีนาคม 2563
7 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2563 23 มีนาคม 2563
8 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 30 มกราคม 2563