ระเบียบ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564
2 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกจากงานของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน การสั่งพักงาน และให้ออกจากงานไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
8 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน (อนุ ก.กกต.) พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564