ระเบียบ กกต.
# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2564
2 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 09 มีนาคม 2564
3 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2564 29 มกราคม 2564
4 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 19 ตุลาคม 2563
5 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2563
6 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2563
7 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2563
8 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 07 พฤษภาคม 2563