ระเบียบ กกต.
หมวดย่อย# หัวข้อ วันที่
1 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 25 มิถุนายน 2565
2 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 17 มิถุนายน 2565
3 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 21 มกราคม 2565
4 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยเข็มกิตติมศักดิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 03 ธันวาคม 2564
5 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 01 ตุลาคม 2564
6 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 23 กันยายน 2564
7 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 01 กันยายน 2564
8 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2564 01 กันยายน 2564