องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้ารับเลือก ส.ว. เข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูงเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย ในการตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ และคัดกรองบุคคลนักการเมืองหรือคนดีทำงานในองค์กรสำคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
20678 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
1993 View
รูปภาพข่าวการมีส่วนร่วม
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
20974 View
รูปภาพข่าวการออกเสียงประชามติ
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
2290 View
รูปภาพข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย admin 23 มิถุนายน 2559
16438 View