องค์ความรู้การเลือกตั้ง

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการเลือก ส.ว. เป็นกระบวนการสำคัญอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้การเมืองไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปภาพข่าวพรรคการเมือง
โดย admin 22 กรกฎาคม 2559
15256 View
รูปภาพข่าวสรุปย่อคำสั่งศาล
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
1661 View
รูปภาพข่าวการมีส่วนร่วม
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
13360 View
รูปภาพข่าวการออกเสียงประชามติ
โดย admin 20 กรกฎาคม 2559
1712 View
รูปภาพข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่น
โดย admin 23 มิถุนายน 2559
10260 View