สกลนคร
# หัวข้อ วันที่
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 30 มกราคม 2566
2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 07 ธันวาคม 2565
3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565
4 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565
6 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565
8 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 03 มกราคม 2565