คำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่
# หัวข้อ วันที่
1 ประกาศ กกต. เรื่อง ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ 27 มกราคม 2565
2 ประกาศ กกต. เรื่อง ให้ขยายระยะเวลา ย่นระยะเวลา และงดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 27 มกราคม 2565
3 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ใหม่ 27 มกราคม 2565
4 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใหม่ 27 มกราคม 2565
5 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ใหม่ 27 มกราคม 2565
6 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่ 27 มกราคม 2565
7 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่ 27 มกราคม 2565
8 คำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่ 27 มกราคม 2565