การเปิดเผยราคากลาง
# หัวข้อ
17 เปิดเผยราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
18 เปิดเผยราคากลางจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2558
19 เปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นรด. (รด.จิตอาสา)
20 การเปิดเผยราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 22,500 รีม
21 เปิดเผยราคากลาง ราคาจ้างพิมพ์สรุปย่อคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค1-9
22 เปิดเผยราคากลาง จัดหาพัสดุคุรุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ติดตั้งในห้องปฏิบัติการสอบสวน จำนวน 82 ชุด
23 เปิดเผยราคากลาง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud (Adobe CC) Creative Cloud for teams All Multiple Platforms จำนวน 8 Sea
24 เปิดเผยราคากลาง แท็บแล็ต