คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
17 ควฉ. 1412/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ม.67 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 26 ตุลาคม 2565
18 ควฉ. 1394/2565 เรือง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกำแพง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
19 ควฉ. 1392/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อำเภอกุดรัง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
20 ควฉ. 1404/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (ม.65 (1)(2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
21 คำวินิจฉัยที่1400/2565 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 25 ตุลาคม 2565
22 ควฉ. 1406/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ม.65 (5) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
23 ควฉ. 1397/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ม.65 (2) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 25 ตุลาคม 2565
24 ควฉ. 1385/2565 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ม.65(1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 18 ตุลาคม 2565