คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวดย่อย


# หัวข้อ วันที่
17 ควฉ. 166/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 9 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ม.65 (1) และ ม.69 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
18 ควฉ. 173/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 01 มีนาคม 2565
19 ควฉ. 147/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 15 กุมภาพันธ์ 2565
20 ควฉ. 130/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
21 ควฉ. 128/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
22 ควฉ. 131/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
23 ควฉ. 119/2565 เรือง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ม.65 (1) พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565
24 ควฉ. 129/2565 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ม.120 พรบ.เลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2562) 08 กุมภาพันธ์ 2565