คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
# หัวข้อ วันที่
17 คำวินิจฉัยที่ 438/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส เขตเลือกตั้งที่ 3 08 มิถุนายน 2564
18 คำวินิจฉัยที่ 430/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 08 มิถุนายน 2564
19 คำวินิจฉัยที่ 429/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 08 มิถุนายน 2564
20 คำวินิจฉัยที่ 428/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 08 มิถุนายน 2564
21 คำวินิจฉัยที่ 436/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี เขตเลือกตั้งที่ 1 08 มิถุนายน 2564
22 คำวินิจฉัยที่ 439/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง เขตเลือกตั้งที่ 1 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 08 มิถุนายน 2564
23 คำวินิจฉัยที่ 433/2564 แรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 5 08 มิถุนายน 2564
24 คำวินิจฉัยที่ 432/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 08 มิถุนายน 2564