กำแพงเพชร
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 21 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 21 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 21 ธันวาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 03 พฤษภาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 06 กุมภาพันธ์ 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 18 มกราคม 2564
24 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 18 มกราคม 2564