พิษณุโลก
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 21 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 21 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 18 ตุลาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 07 พฤษภาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 13 มกราคม 2564
23 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 13 มกราคม 2564