ร้อยเอ็ด
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม 2) 27 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม) 27 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2564