ราชบุรี
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 21 ธันวาคม 2564
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 14 ธันวาคม 2564
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 25 พฤษภาคม 2564
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี 22 เมษายน 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 02 กุมภาพันธ์ 2564