ศรีสะเกษ
# หัวข้อ วันที่
17 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
18 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
19 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
20 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
21 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
22 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 03 มกราคม 2565
23 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 02 พฤศจิกายน 2564
24 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 31 พฤษภาคม 2564